I stood still by Trowa Anthony

I stood still by Trowa Anthony